Covid - 19

dome_gerbonis

RĪGAS 3. MŪZIKAS SKOLA 

Maskavas ielā 166, Rīgā, LV -1019, tālrunis 67241630, e-pasts r3ms@riga.lv 

 

Rīkojums 

 

27.08.2020.                                                       MS3-20-45-rp 

 

Par drošības pasākumiem COVID-19 epidēmijas izplatības ierobežošanā 

 

  • Uzsākot 2020./2021. mācību gadu ņemot vērā COVID-19 izplatības mazināšanos Rīgas 3. mūzikas skolā noteikts mācību process pēc stundu saraksta klātienē, kamēr situācija nav mainījusies.  

  • Lai starpbrīžos pēc iespējas mazinātu audzēkņu un izglītības iestādes darbinieku inficēšanās riskus, jāturpina ievērot distance. Nav pieļaujama vecāku drūzmēšanās garderobē un gaiteņos. Drošības nolūkos audzēkņiem līdzi jābūt sejas maskai. 

  • Starpbrīžos pedagogi un/vai skolas tehniskie darbinieki vēdina telpas un, ja nepieciešams, dezinficē darba virsmas. Stundu laikā tehniskais personāls pēc vajadzības dezinficē grīdas, kāpnes un to margas, tualetes un durvju rokturus.  

  • Mācību stundas garums paliek nemainīgs 40 min., starpbrīdis 5 min.  

  • Ienākot skolā, visiem obligāti jādezinficē rokas.  

  • Sagatavošanas un 1. klases audzēkņu vecāki individuālo stundu laikā drīkst atrasties klasē kopā ar bērnu, līdz 1. oktobrim, ievērojot drošības noteikumus, bet grupu stundu laikā uzturas ārpus skolas telpām. Beidzoties stundām bērnus sagaida pie garderobes.  

 

Direktors                                                                                              K. Beinerts  

 

 


 

 

Kārtība par Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

 

 


 

 

 

Izglītības procesa organizēšana, Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai